OSAKA KYOTO 4D3N BY TZ NO JUL-AUG 17

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO 4D3N BY TZ NO JUL-AUG 17

  • กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท
  • โอซาก้า–อาราชิยาม่า–สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต -วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ –เอ๊กซ์โปซิตี้
  • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ชินไซบาชิ หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
  • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)–ดิวตี้ฟรี- สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

สายการบิน : SCOOT (TZ)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 22,888 บาท

 

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO 4D3N BY TZ NO JUL-AUG 17

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

16-19 กรกฎาคม 2560

22,888

6,900

23-26 กรกฎาคม 2560

22,888

6,900

30 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2560

22,888

6,900

06-09 สิงหาคม 2560

23,888

6,900

13-16 สิงหาคม 2560

25,888

6,900

20-23 สิงหาคม 2560

23,888

6,900

 

 

อิสระเต็มวันสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Japan

 

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ1,000 บาท/ทริป**

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ /เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม

ü  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

ü  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

ü  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องจำกัดในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้าRequest ประเภทห้องพักสามารถ Request ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***

ü  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

ü  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

ü  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

×         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

×         ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

×         หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า

×         ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

×         ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

×         ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

×         ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

×         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495