ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER SAVE 5D3N BY XW ON MAY - OCT 17

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SUPER SAVE 5D3N BY XW ON MAY - OCT 17

 

 • กรุงเทพฯ
 • สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดกวนอู – ไถจง – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • ไทเป – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) – ตลาดปลาไทเป
 • ร้านปะการังแดง– ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็กซีเหมิงติง– มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : NOOK SCOOT (XW)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

3-7 พฤษภาคม 2560

18,900

19,900

19,500

4,500

11,000

6-10 พฤษภาคม 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

20-24 พฤษภาคม 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

7-11 มิถุนายน 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

21-25 มิถุนายน 2560

18,900

19,900

19,500

4,500

11,000

5-9 กรกฎาคม 2560

18,900

19,900

19,500

4,500

11,000

8-12 กรกฎาคม 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

19-23 กรกฎาคม 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

2-6 สิงหาคม 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

9-13 สิงหาคม 2560

18,900

19,900

19,500

4,500

11,000

19-23 สิงหาคม 2560

16,900

17,900

17,500

4,000

10,000

6-10 กันยายน 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

9-13 กันยายน 2560

16,900

17,900

17,500

4,000

10,000

20-24 กันยายน 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

4-8 ตุลาคม 2560

18,900

19,900

19,500

4,500

11,000

14-18 ตุลาคม 2560

17,900

18,900

18,500

4,000

10,000

18-22 ตุลาคม 2560

21,900

21,900

21,500

5,000

11,500

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน / คน
 • กระเป๋าเดินทาง (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) 1 ใบ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ 900NTD / 1000 THB ต่อท่านต่อทริป ชำระที่สนามบินดอนเมืองขาไป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140