ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ดูไบ 6D3N BY FZ ON JUL-OCT 17

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ดูไบ 6D3N BY FZ ON JUL-OCT 17

 

 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติดูไบ – กรุงมอสโคว (ประเทศรัสเซีย) –พระราชวังเครมลิน – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติดูไบ – กรุงมอสโคว (ประเทศรัสเซีย) –พระราชวังเครมลิน – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • จัตุรัสแดง – วิหารเซ็นต์บาเซิล – ห้างกุม – อารามโนโวดิวิชี่vเปิดประสบการณ์ใหม่ ««ไฮไลท««** ล่องเรือใจกลางเมือง **
 • มหาวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ตลาดอิสไมลอฟสกี้ – นั่งเครื่องสู่ดูไบ– ช้อปปิ้งดูไบมอลล์  เปิดประสบการณ์ตึก BURJ KHALIFA
 • «ไฮไลท์« ตะลุยทะเลทราย – JUMEIRAH BEACH –MADINAT JUMEIRAH SOUK – BURJ AL ARAB
 • สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

สายการบิน : FLYDUBAI (FZ)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 29,992 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ดูไบ 6D3N BY FZ ON JUL - OCT 17

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยววงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง หากในภายหลังทางรัฐบาลรัสเซียประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, จ่าย ณ สนามบิน
 • ค่าวีซ่าดูไบ ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140