ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ON BOARD (บินภายใน) มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N BY EK ON AUG-OCT 17

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ON BOARD (บินภายใน) มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N BY EK ON AUG-OCT 17

 • กรุงเทพฯ
 • ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน         กรุงมอสโคว์
 • มอสโคว์ – ซาร์กอส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
 • พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –                                          โบสถ์เซนต์บาซิล
 • บินภายในสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก– พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง
 • ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
 • ดูไบ – กรุงเทพ

สายการบิน : EMIRATES AIRLINES
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม-ตุลาคม  2560
ราคาเริ่มต้น : 61,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ON BOARD (บินภายใน) มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8D5N BY EK ON AUG-OCT 17

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560

สิงหาคม : 6 – 13, 13 – 20 

         อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

61,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง

(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

61,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

61,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

61,900.-

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน EK ลดท่านละ

20,000.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

 

 

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2560

กันยายน : 18 – 25

ตุลาคม : 27 ต.ค. – 3 พ.ย.

 

         อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

58,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง

(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

58,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

58,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

58,900.-

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน EK ลดท่านละ

18,000.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

 

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินอินเตอร์สายการบินเอมิเรสต์ ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศรัสเซีย ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

-   เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

-   เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

     [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ค่ามัคคุเทศก์จากทางเมืองไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง  (ไม่รวมทิป)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร์ ต่อคน ต่อวัน : 8x3 = 24 ดอลลาร์)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ  (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลาร์ ต่อคน ต่อวัน : 6x6 = 36 ดอลลาร์)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140