ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5D3N BY TG ON JUL-DEC 17

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5D3N BY TG ON JUL-DEC 17

 

  • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG662 : 00.30-05.45ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ร้านไข่มุก สวนพุทธ
  • อู๋ซี-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-เซี่ยงไฮ้
  • หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
  • เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 07.30-11.05)

 

สายการบิน : ไทยแอร์เวย์ (TG)
กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 14,799 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว 5D3N BY TG ON JUL-DEC 17

(ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั้น)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่าน ราคาท่านละ
(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

วันที่ 21-25 กรกฎาคม2560

14,799บาท

3,500 บาท

วันที่ 10-14 สิงหาคม2560(วันแม่)

15,799 บาท

3,500 บาท

วันที่ 25-29 สิงหาคม2560

14,799 บาท

3,500 บาท

วันที่ 08-12 กันยายน2560

14,799 บาท

3,500 บาท

วันที่ 12-16 / 20-24 ตุลาคม 2560

15,799 บาท

3,500 บาท

วันที่ 08-12 / 22-26 พฤศจิกายน2560

14,799 บาท

3,500 บาท

วันที่ 01-05 / 07-11 ธันวาคม2560

15,799 บาท

3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

2.ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

3.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4.น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

5.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่) / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่
    กับดุลยพินิจของท่าน

5. ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท  (ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป)

6.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000หยวน/ท่าน/ทริป

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,812