ทัวร์จีน PERFECTION OF BEIJING 5D3N BY HU NO MAY-SEP

ทัวร์จีน PERFECTION OF BEIJING 5D3N BY HU NO MAY-SEP

  • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ- กายกรรมปักกิ่ง
  • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - ร้านใบชา – วัดหลิงกวง – ช้อปปิ้ง THE PLACE
  • ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่งบ
  • ร้านผ้าไหม - วัดลามะหย่งเหอกง - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

สายการบิน :  HAINAN AIRLINES (HU)
กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม – กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 14,777 บาท

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์จีน PERFECTION OF BEIJING 5D3N BY HU NO MAY-SEP

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3 ท่าน

 เด็กอายุต่ำกว่า18ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

10 – 14 พฤษภาคม 2560

15,777

18,777

4,000

8,900

17 – 21 พฤษภาคม 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

31 พ.ค. – 04 มิ.ย.2560

14,777

17,777

4,000

7,900

07 – 11 มิถุนายน 2560

12,777

15,777

4,000

7,900

14 – 18 มิถุนายน 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

21 – 25 มิถุนายน 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2560

14,777

17,777

4,000

7,900

05 – 09 กรกฎาคม 2560

15,777

18,777

4,000

8,900

06 – 10 กรกฎาคม 2560

16,777

19,777

4,500

9,900

07 – 11 กรกฎาคม 2560

16,777

19,777

4,500

9,900

12 – 16 กรกฎาคม 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

19 – 23 กรกฎาคม 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

26 – 30 กรกฎาคม 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

02 – 06 สิงหาคม 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

09 – 13 สิงหาคม 2560

16,777

19,777

4,500

9,900

10 – 14 สิงหาคม 2560

16,777

19,777

4,500

9,900

16 – 20 สิงหาคม 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

23 – 27 สิงหาคม 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

30 ส.ค. – 03 ก.ย.2560

14,777

17,777

4,000

7,900

06 – 17 กันยายน 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

13 – 17 กันยายน 2560

14,777

17,777

4,000

7,900

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อร่วมโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม, ร้านไข่มุก , ร้านปี่เซียะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400หยวน/ท่าน/ร้าน

 

  • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
  • ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                 

R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.                

R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                    

R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

Tค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท 

     (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

T ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว

     ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**

T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน

Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล

     ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา

     สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,811