ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5D4N BY WE ON JUL - OCT 17

ทัวร์จีน SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5D4N BY WE ON JUL - OCT 17

 

 • กรุงเทพฯ – ฉางซา
 • ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –ถ้ำประตูสวรรค์
 • ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : ไทยสมายล์ (WE)
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 17,900.- บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 12-16 / 19-23 ก.ค. / 02-06 /16-20 / 23-27ส.ค. / 30 ส.ค.-3 ก.ย. 60

17,900

17,900

17,900

4,000

วันที่ 09-13 ส.ค. 60 (ช่วงวันแม่)

21,900

21,900

21,900

4,000

วันที่ 06-09 / 13-17 / 20-24 ก.ย. / 27 ก.ย.-01 ต.ค. 60

17,900

17,900

17,900

4,000

วันที่ 04-08 ต.ค. 60

21,900

21,900

21,900

4,000

วันที่ 11-15 ต.ค. 60

18,900

18,900

18,900

4,000

วันที่ 18-22 ต.ค. 60 (ช่วงวันปิยมหาราช)

19,900

19,900

19,900

4,000

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. กระเป๋าเดินทาง
 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป  1,000 บาท  

  หมายเหตุ : อัตราดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  

   (ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่ต้องส่งเอกสารสำหรับทำวีซ่า ใช้แค่สำเนาหนังสือเดินทาง)  

  หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท  

  และหากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี 

  หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้   ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทำการ)

 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯล

 6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495