ทัวร์นิวซีแลนด์ BW GRACEFUL NEW ZEALAND เกาะเหนือ 7D BY SQ ON OCT-DEC 17

ทัวร์นิวซีแลนด์ BW Graceful New Zealand เกาะเหนือ 7D BY SQ ON OCT-DEC 17

 

  • กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – อ็อคแลนด์
  • อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKYTOWER) – ช็อปปิ้ง
  • อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม-  ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
  • โรโตรัว+ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - สไกนไลน์ กอนโดล่า – ล่องเรือทะเลสาบโรโตรัวเลคแลนด์ควีนส์ - เทาโป
  • ชมเมืองเนเปียร์+ชิมไวน์รสเลิศ-เดินทางสู่เมืองเวลลิงตัน
  • ชมเมืองเวลลิงตัน-เคเบิลคาร์-พิพิธภัณฑ์เทปาปา-วีต้าเวิร์คชอพ- สนามบินเวลลิงตัน
  • สิงค์โปร์ – กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : สิงคโปร์ (SQ)
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 75,900.- บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตรานี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

  ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

  ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น   เงื่อนไขการคุ้มครอง

หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ

 ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท

 ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที  17 พฤษภาคม 2560บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

 ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 3,000 บาท

 รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า

ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140