ทัวร์ญี่ปุ่น สุขสันต์ TOKYO TAKYAMA OSAKA 5D3N BY TZ AUG - OCT 17

ทัวร์ญี่ปุ่น สุขสันต์ TOKYO TAKYAMA OSAKA 5D3N BY TZ AUG - OCT 17

 

 บินตรง ดอนเมือง-นาริตะ / โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787-800DREAMLINER (335 ที่นั่ง)ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม

 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า พักนากาโน่ 1 คืน กิฟุ 1 คืนและโอซาก้า 1 คืน
 • เมืองโตเกียววัดอาซากุสะเขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ
 • เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะเขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
 • เมืองเกียวโตและโอซาก้าวัดปราสาททอง (คินคาคุจิ)ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ชมปราสาทโอซาก้า(นำชมด้านนอก)
 • ช้อปปิ้งย่านดังแบบเต็มๆที่ย่านชินจุกุ ชินไชบาชิ และมิตซุยพาร์คเอ้าท์เลต
 • พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

 

สายการบิน : SCOOT (TZ)
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 34,999 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

วันที่9–13ส.ค. 60

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3  ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก

34,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900.-

 

วันที่ 18– 22ต.ค. 60

ท่านละ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3  ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก

35,999.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,900.-

 

ราคาทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน SCOOT
 • ขาไปและขากลับ ท่านละ 20 กก.
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ
 • สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท
 • (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,
 • ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 3,000 เยน  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน(ขออนุญาตเก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • (ปกติ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495