ทัวร์ยุโรป DISCOCERY GEORGIA 8D5N BY KC ON JUL-OCT 17

ทัวร์ยุโรป DISCOCERY GEORGIA 8D5N BY KC ON JUL-OCT 17

 

  • กรุงเทพ – อัลมาตี้ – ทบิลิชิ
  • เมืองคัสเบกิ – ป้อมอันนานูรี – กูดารี
  • กูดารี – กอรี – อุพลิซิเค่ – คูทัยซี
  • ตลาดเช้า – โบสถ์ Gelati – วิหาร Bagrati – เมืองบาทูมิ
  • เมืองบาทูมิ – คูทัยซี – ทบิลิชี
  • ทบีลิซี่
  • อัลมาตี้-กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : อัสตาน่า (KC)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 54,888 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


                                     อัตราค่าบริการต่อท่าน

พฤษภาคม : 5-12 / มิถุนายน : 9-16  / กรกฎาคม : 7-14 , 28 ก.ค.-4 ส.ค.

สิงหาคม : 11-18 / กันยายน : 15-22 / ตุลาคม : 13-20 , 20-27

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

54,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

52,888 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

50,888 บาท

พักเดียว เพิ่ม

9,500 บาท

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น 5 คืน

ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ

ค่าวีซ่าเข้าประเทศคาซัคสถาน **หมายเหตุ** ประเทศจอร์เจียไม่ต้องทำวีซ่า

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140