ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3D2N BY CX ON JUN - OCT 17

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - ไหว้พระ 9 วัด 3D2N BY CX ON JUN - OCT 17

 

 

  • เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพ่อแชกง
  • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  • เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่วัดโป่หลิน

**พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง***

 

สายการบิน : คาเธย์ แปซิฟิค (CX)
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 16,999.- บาท

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ***8-10, 22-24 มิ.ย. / 1-3, 28-30 ก.ค. / 17-19, 31 ส.ค.-1 ก.ย. /7-9, 14-16, 28-30 ก.ย. 60***

  ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                            16,999.-          บาท

  ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                             16,499.-         บาท

  ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                        15,999.-          บาท

  พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                              3,500.-          บาท               

 

อัตราค่าบริการ***12-14 ต.ค. 60***

  ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                            17,499.-          บาท

  ราคาเด็กมีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                            16,999.-          บาท

  ราคาเด็กไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                        16,499.-          บาท

  พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                            3,500.-            บาท               

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***/ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,812