ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG IN TOKYO 5D3N BY XJ ON OCT - DEC 17

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG IN TOKYO 5D3N BY XJ ON OCT - DEC 17

  เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศ สีสันของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ณ โตเกียวสกายทรี ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

 

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 29,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

04-08 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

05-09 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

06-10 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

10-14 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

11-15 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

12-16 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

13-17 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

14-18 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

17-21 ตุลาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,900

21,900

18-22 ตุลาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,900

21,900

19-23 ตุลาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,900

21,900

20-24 ตุลาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,900

21,900

21-25 ตุลาคม 2560

31,900

31,900

31,900

8,900

21,900

24-28 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

25-29 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

26-30 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

27-31 ตุลาคม 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

28 ต.ค.-01 พ.ย. 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

01-05 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

02-06 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

03-07 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

08-12 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

09-13 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

10-14 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

15-19 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

16-20 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

17-21 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

22-26 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

23-27 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

24-28 พฤศจิกายน 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

29 พ.ย.-03 ธ.ค. 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

30 พ.ย.-04 ธ.ค. 2560

29,900

29,900

29,900

8,900

21,900

01-05 ธันวาคม 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

02-06 ธันวาคม 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

07-11 ธันวาคม 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

08-12 ธันวาคม 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

09-13 ธันวาคม 2560

34,900

34,900

34,900

8,000

24,900

13-17 ธันวาคม 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

24,900

14-18 ธันวาคม 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

24,900

15-19 ธันวาคม 2560

32,900

32,900

32,900

8,000

24,900

21-25 ธันวาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

26,900

22-26 ธันวาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

26,900

23-27 ธันวาคม 2560

39,900

39,900

39,900

8,000

26,900

27-31 ธันวาคม 2560

45,900

45,900

45,900

8,000

30,900

28 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61

47,900

47,900

47,900

10,000

32,900

29 ธ.ค. 60-02 ม.ค.61

47,900

47,900

47,900

10,000

32,900

30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61

47,900

47,900

47,900

10,000

32,900

31 ธ.ค.60-04 ม.ค.61

47,900

47,900

47,900

10,000

32,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน        

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                          

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495