ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING WINTER IN TOKYO 5D3N BY XJ ON DEC 17

ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING WINTER IN TOKYO 5D3N BY XJ ON DEC 17

 

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพร เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ สนุกกับกิจกรรมเล่นกระดานเลื่อน ณ ฟูจิเท็น ช้อปปิ้ง โอไดบะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ+ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต

 

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 33,900 บาท

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

01 -05 ธันวาคม 2560

35,900

35,900

35,900

8,000

25,900

02 -06 ธันวาคม 2560

35,900

35,900

35,900

8,000

25,900

08 -12 ธันวาคม 2560

35,900

35,900

35,900

8,000

25,900

09 -13 ธันวาคม 2560

35,900

35,900

35,900

8,000

25,900

14 -18 ธันวาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

15 -19 ธันวาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

16 -20 ธันวาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

20 -24 ธันวาคม 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

25,900

21 -25 ธันวาคม 2560

43,900

43,900

43,900

8,000

29,900

22 -26 ธันวาคม 2560

43,900

43,900

43,900

8,000

29,900

23 -27 ธันวาคม 2560

43,900

43,900

43,900

8,000

29,900

28 ธ.ค. 60-01 ม.ค. 61

49,900

49,900

49,900

10,000

34,900

29 ธ.ค. 60-02 ม.ค. 61

49,900

49,900

49,900

10,000

34,900

30 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61

49,900

49,900

49,900

10,000

34,900

31 ธ.ค. 60-04 ม.ค. 61

49,900

49,900

49,900

10,000

34,900

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

 

 อัตราค่าบริการนี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน        

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

  ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                          

  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

  ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,812