ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA ซุปตาร์ ชาตรี 5D3N BY TG ON JUN - OCT 17

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA ซุปตาร์ ชาตรี 5D3N BY TG ON JUN - OCT 17

 

แช่ออนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ

ชมบ่อน้ำพุร้อน เมืองเปปปุ  เที่ยวหมู่บ้านยูฟูอิน เมืองเล็กน่ารัก สไตล์ยุโรป

ย้อนรำลึกความหลังสมัยสงครามโลก ณ เมืองนางาซากิ

ช้อปปิ้งจุใจย่านเทนจิน และ โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ณ เมืองซากะ

 

สายการบิน : ไทยแอร์เวย์ (TG)
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

09 - 13 มิถุนายน 2560

35,888.-

8,900.-

16 - 20 มิถุนายน 2560

35,888.-

8,900.-

23 - 27 มิถุนายน 2560

33,888.-

8,900.-

29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2560

34,888.-

8,900.-

30 มิถุนายน -04 กรกฎาคม 2560

35,888.-

8,900.-

07 – 11 กรกฎาคม 2560

33,888.-

8,900.-

13 – 17 กรกฎาคม 2560

35,888.-

8,900.-

20 – 24 กรกฎาคม 2560

35,888.-

8,900.-

27 – 31 กรกฎาคม 2560

35,888.-

8,900.-

03 – 07 สิงหาคม 2560

35,888.-

8,900.-

11 – 15 สิงหาคม 2560

36,888.-

8,900.-

17 – 21 สิงหาคม 2560

35,888.-

8,900.-

24 – 28 สิงหาคม 2560

35,888.-

8,900.-

31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2560

33,888.-

8,900.-

07 – 11 กันยายน 2560

35,888.-

8,900.-

14 – 18 กันยายน 2560

35,888.-

8,900.-

21 – 25 กันยายน 2560

34,888.-

8,900.-

28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2560

34,888.-

8,900.-

05 – 09 ตุลาคม 2560

35,888.-

8,900.-

06 – 10 ตุลาคม 2560

35,888.-

8,900.-

 **Infant (เด็กไม่เกิน 2 ปี) ราคา ......บาท/ท่าน**

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป

อัตราค่าบริการรวม

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

  หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า

  ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

 ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,493