ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N BY PG ON JUN - SEP'17

ทัวร์พม่า EASY BOUTIQUE MYANMAR 3D2N BY PG ON JUN - SEP'17

 •   สักการะเจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
 •   สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือ พระนอนตาหวาน
 •   ชมเจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
 •   ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่เจดีย์ชเวดากองมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
 •   ขอพรนัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
 •   ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
 •   พักโรงแรม BEST WESTTERN GREEN HILL ระดับ 4 ดาว ในเมืองย่างกุ้ง

 

สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน  - กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยว

พักห้องละ 2 ท่าน

ìììราคาโปรโมชั่น : ไม่มีราคาเด็กììì

21 – 23 ก.ค. 60

13,900.-

3,500.-

28 – 30 ก.ค. 60
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10)

16,900.-

3,500.-

12 – 14 ส.ค. 60
(วันแม่แห่งชาติ)

18,900.-

3,500.-

25 – 27 ส.ค. 60

13,900.-

3,500.-

01 – 03 ก.ย. 60

13,900.-

3,500.-

07 – 09 ก.ย. 60

12,900.-

3,500.-

08 – 10 ก.ย. 60

12,900.-

3,500.-

14 – 16 ก.ย. 60

12,900.-

3,500.-

15 – 17 ก.ย. 60

13,900.-

3,500.-

21 – 23 ก.ย. 60

12,900.-

3,500.-

29 ก.ย. – 1 ต.ค. 60

13,900.-

3,500.-

**หมายเหตุ : ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 60

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 500บาท/ท่าน/ทริป (สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,492