ทัวร์เวียดนาม THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD ON OCT - DEC 17

ทัวร์เวียดนาม THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD ON OCT - DEC 17

 

  • กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ– เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET
  • เมืองซาปา –ภูเขาฮามรอง–SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) –กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET
  • เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET –เมืองนิงบิงห์(ฮาลองบก)
  • เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย –ท่าอากาศยานนอยไบ–ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

05 - 08ตุลาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

07 - 10ตุลาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

13 - 16ตุลาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

14 - 17ตุลาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

21 - 24 ตุลาคม 2560

13,888

13,888

13,888

3,000

10,588

27 – 30 ตุลาคม 2560

11,888

11,888

11,888

3,000

8,888

02 – 05 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

04 – 07 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

09 – 12 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

11 – 14 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

16 – 19 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

18 – 21 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

23 – 26 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

25 – 28 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

01 – 04 ธันวาคม 2560

13,888

13,888

13,888

3,000

10,588

08 – 11 ธันวาคม 2560

15,888

15,888

15,888

3,500

10,888

14 – 17 ธันวาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

16 – 19 ธันวาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

21 – 24 ธันวาคม 2560

13,888

13,888

13,888

3,000

10,588

22 – 25 ธันวาคม 2560

13,888

13,888

13,888

3,000

10,588

31ธ.ค. – 3 ม.ค. 2561

16,888

16,888

16,888

4,000

11,888

  ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี: 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.        

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140