ทัวร์เวียดนาม AQUATIC IN VIETNAM 4D3N BY FD ON SEP - DEC 17

ทัวร์เวียดนาม AQUATIC IN VIETNAM 4D3N BY FD ON SEP - DEC 17

  • กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย –วัดเฉินก๊วก– เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNWHEEL – ตลาด NIGHT MARKET
  • เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก -ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน –เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
  • เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ –เมืองฮานอย
  • จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี–บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน –นั่งรถกอล์ฟชมเมือง– ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดการเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2560

11,888

11,888

11,888

3,000

9,588

12 - 15ตุลาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

19 - 22ตุลาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

26 - 29ตุลาคม 2560

11,888

11,888

11,888

3,000

9,588

28 - 31ตุลาคม 2560

11,888

11,888

11,888

3,000

9,588

03 - 06 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

10 - 13 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

17 - 20 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

24 - 27 พฤศจิกายน 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

02 - 05 ธันวาคม 2560

13,888

13,888

13,888

3,500

10,588

07 - 10 ธันวาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

15 – 18 ธันวาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

23 - 26 ธันวาคม 2560

12,888

12,888

12,888

3,000

9,888

28 - 31 ธันวาคม 2560

14,888

14,888

14,888

4,000

11,588

 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495