ทัวร์เวียดนาม TOUCHING HANOI SAPA 3D2N BY FD ON OCT - DEC 17

ทัวร์เวียดนาม TOUCHING HANOI SAPA 3D2N BY FD ON OCT - DEC 2017

  • กรุงเทพฯ –ท่าอากาศยานดอนเมือง –ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET
  • เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILLVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  • เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน - นั่งรถกอล์ฟชมเมือง - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

01 – 03 กันยายน 2560

10,888

10,888

10,888

2,500

7,588

28 - 30ตุลาคม 2560

10,888

10,888

10,888

2,500

7,588

04 - 06 พฤศจิกายน 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

10 - 12 พฤศจิกายน 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

18 - 20 พฤศจิกายน 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

04 - 06 ธันวาคม 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

10 - 12 ธันวาคม 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

16– 18 ธันวาคม 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

28 - 30 ธันวาคม 2560

13,888

13,888

13,888

3,500

10,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี: 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      

 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495