ทัวร์เวียดนาม WISDOM OF NINHBINH 3D2N BY FD ON OCT - DEC 17

ทัวร์เวียดนาม WISDOM OF NINHBINH 3D2N BY FD ON OCT - DEC 17

 เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND

ล่องเรือกระจาดชมธรรมชาติที่ลงตัว วัดบายดิงห์ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม!!

คาราวะศพท่านโฮจิมินห์ เยี่ยมชมสถานที่ทำงานและบ้านพักของจริง

นั่งรถกอล์ฟชมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวเวียดนามในเมืองฮานอย

 

สายการบิน : AIR ASIA (FD)
กำหนดการเดินทาง : กันยายน – ธันวาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

 

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

22 - 24 กันยายน 2560

10,888

10,888

10,888

2,500

7,588

27 - 29ตุลาคม 2560

10,888

10,888

10,888

2,500

7,588

03 - 05 พฤศจิกายน 2560

10,888

10,888

10,888

2,500

7,588

17 - 19 พฤศจิกายน 2560

10,888

10,888

10,888

2,500

7,588

24 - 26 พฤศจิกายน 2560

10,888

10,888

10,888

2,500

7,588

03 - 05 ธันวาคม 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

08 - 10 ธันวาคม 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

15 – 17 ธันวาคม 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

23 - 25 ธันวาคม 2560

11,888

11,888

11,888

2,500

8,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี: 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

 อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                         

R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.        

R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 

R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 495,140