ทัวร์มาเลเซีย COMPLETELY MALAYSIA - SINGAPORE 6D5N BY SL ON JUNE - OCT 17

ทัวร์มาเลเซีย COMPLETELY MALAYSIA - SINGAPORE 6D5N BY SL ON JUNE - OCT 17

 

  •   บินเข้าที่หาดใหญ่ / บินออกจากสิงคโปร์ (ไม่ย้อนทาง)
  •  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ “ปีนังฮิลล์”
  •  ชมเมืองในหมอก “เก็นติ้งไฮแลนด์”
  •  ชิมสุกี้เห็ดเลิศรส เมืองคาเมร่อน ไฮแลนด์
  •  สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติอันสดชื่นที่คาเมร่อนไฮแลนด์
  •  ดัชส์สแควร์ @ มะละกา เมืองมรดกโลก
  •  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าบัตร)
  •  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
  •  ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND

 


สายการบิน : LION AIR  (SL)
กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม – ตุลาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

Aug-17

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

SL706
DMK-HDY
0950-1110
SL105
SIN-DMK
2030-2220

10-15 AUG 17

วันแม่

22,999.-

-2,800.-

7,500.-

Sep-17

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

SL706
DMK-HDY
0950-1110
SL105
SIN-DMK
2030-2220

14-19 SEP 17

21,999.-

-2,800.-

7,500.-

Oct-17

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

SL706
DMK-HDY
0950-1110
SL105
SIN-DMK
2030-2220

5-10 OCT 17

21,999.-

-2,800.-

7,500.-

12-17 OCT 17

21,999.-

-2,800.-

7,500.-

19-24 OCT 17

วันปิยมหาราช

22,999.-

-2,800.-

7,500.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                         ราคา 3,000 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 7,000 บาท

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

อัตรานี้รวม 

v  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)

v  ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง

v  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

v  ค่าที่พัก 5 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ

v  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.

v  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้

v  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

 

อัตรานี้ไม่รวม 

v  ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 60 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

v  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

v  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

v  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

v  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

v  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 467,811