ทัวร์ฮ่องกง MACAU CHILL CHILL 3D2N BY NX ON JUL - SEP 17

ทัวร์ฮ่องกง MACAU CHILL CHILL 3D2N BY NX ON JUL - SEP 17
 
 • กรุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช็อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๋กเป่ย –ดินเนอร์เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
 • จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่โถว่-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม ร้านหยก-ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน
 • ข้ามด่านจูไห่-เกาะมาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล 
 • โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนม-เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ

สายการบิน : AIRMACAU (NX)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – กันยายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 4,555 บาท

 

 


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ

MACAUCHILL CHILL

3 วัน 2 คืน BYAir Macau

JUL

AUG - SEP

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2ท่าน

4,555

4,888

เด็กอายุระหว่าง 2-21 ปี

(เพิ่มท่านละ)

3,500

3,500

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

3,500

3,500

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า,สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป

 

อัตรานี้ไม่รวม :

 1. ค่าบริการ Visa ท่านละ 1,500 บาท (เฉพาะคนไทย)
 2. ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทิปการเดินทางเก็บที่สนามบิน
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 4. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง
 1. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง
 3. ภาษีมูลค่าเพิม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

อัตรานี้รวม:

 1. ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)
 2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01 มีนาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง
 3. ค่าโรงแรมที่พัก  พัก 2 ท่านต่อห้อง
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเทียว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495