ทัวร์พม่า มัฑเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3D2N BY 8M ON JUL - AUG 17

ทัวร์พม่า มัฑเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3D2N BY 8M ON JUL - AUG 17

 

  • กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานอูเบียน
  • มิงกุน-ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดชเวนันตอ-วัดกุโสดอ-มัณฑะเลย์ฮิลล์
  • วัดพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

 

สายการบิน : เมียนม่าร์แอร์เวย์ (TG)
กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – สิงหาคม 2560
ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


อัตราค่าบริการ***15-17, 29-31 ก.ค. / 5-7 ส.ค./ 9-11 ก.ย. 60***

            ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                  8,999.-            บาท

            ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                         8,999.-            บาท

            ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                    8,999.-            บาท

            พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                   2,500.-            บาท

 

อัตราค่าบริการ***17-19, 31 ก.ค.-2 ส.ค. / 7-9, 21-23, 28-30 ส.ค. / 4-6, 11-13, 18-20 ก.ย. 60***

            ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)                                                  7,999.-            บาท

            ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                         7,999.-            บาท

            ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                    7,999.-            บาท

            พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                  2,500.-            บาท

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯมัณฑะเลย์กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทาง 25USD / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี/ ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,495