ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING AUTUMN IN TOKYO 5D3N BY XJ ON DEC 17

ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING AUTUMN IN TOKYO 5D3N BY XJ ON NOV 17
 
  • เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่
  • โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ
  • ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิชิมไข่ดำ
  • ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร
  • ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำณ วัดอาซากุสะ อิสระช้อปปิ้ง
  • โอไดบะ +ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ

 

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น : 31,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ปปอัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

01 – 05 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

02 – 06 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

03 – 07 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

08 – 12 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

09 – 13 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

10 – 14 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

15 – 19 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

16 – 20 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

17 – 21 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

22 – 26 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

23 – 27 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

24 – 28 พฤศจิกายน 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

29 พ.ย.-03 ธ.ค. 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

30 พ.ย.-04 ธ.ค. 2560

31,900

31,900

31,900

8,000

23,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                         

R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       

R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน         

R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         &nb

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 466,493