BC_HKG01_ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N BY CX JUL-DEC 17

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน BY CX 

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน 
ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ นาธาน จิมซาจุ่ย 
ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่
ชมโชว์ม่านน้ำตระการตาง Mangrove Groove 
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)


สายการบิน : Cathay Pacific (CX)
กำหนดการเดินทาง 2560 :
กันยายน : 16-18 / 30-2 ต.ค.
ตุลาคม : 7-9 / 14-16 / 20-22 / 22-24 / 28-30
พฤศจิกายน : 4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27
ธันวาคม : 2-4 / 3-5 / 8-10 / 16-18 / 30-1 ม.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน BY CX 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิก

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 18

พักเดี่ยว

 

15 ก.ค.60

17 ก.ค.60

CX700/709

11,900

11,900

13,900

3,500

 

05 ส.ค.60

07 ส.ค.60

CX700/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

12 ส.ค.60

14 ส.ค.60

CX700/617

13,900

13,900

15,900

3,500

 

19 ส.ค.60

21 ส.ค.60

CX700/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

25 ส.ค.60

27 ส.ค.60

CX700/703

11,900

11,900

13,900

3,500

 

02 ก.ย.60

04 ก.ย.60

CX700/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

09 ก.ย.60

11 ก.ย.60

CX700/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

16 ก.ย.60

18 ก.ย.60

CX700/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

23 ก.ย.60

25 ก.ย.60

CX700/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

30 ก.ย.60

2 ต.ค.60

CX700/709

11,900

11,900

13,900

3,500

 

07 ต.ค.60

09 ต.ค.60

CX700/709

11,900

11,900

13,900

3,500

 

14 ต.ค.60

16 ต.ค.60

CX616/709

11,900

11,900

13,900

3,500

 

20 ต.ค.60

22 ต.ค.60

CX700/703

13,900

13,900

15,900

3,500

 

22 ต.ค.60

24 ต.ค.60

CX616/703

13,900

13,900

15,900

3,500

 

28 ต.ค.60

30 ต.ค.60

CX700/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

4 พ.ย.60

6 พ.ย.60

CX616/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

11 พ.ย.60

13 พ.ย.60

CX616/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

18 พ.ย.60

20 พ.ย.60

CX616/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

25 พ.ย.60

27 พ.ย.60

CX616/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

2 ธ.ค.60

4 ธ.ค.60

CX616/617

13,900

13,900

15,900

3,500

 

3 ธ.ค.60

5 ธ.ค.60

CX616/617

13,900

13,900

15,900

3,500

 

8 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

CX616/617

13,900

13,900

15,900

3,500

 

16 ธ.ค.60

18 ธ.ค.60

CX616/617

11,900

11,900

13,900

3,500

 

30 ธ.ค.60

1 ม.ค. 61

CX616/617

16,900

16,900

18,900

5,500

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

ที่พักโรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 40 หยวน/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812