BC_VN_07_ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5D 4N BY FD NOV 17-APR 18

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5D 4N BY FD NOV 17-APR 18 

เที่ยวชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต+น้ำตกสีเงิน
ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน
ช้อปปิ้งตลาดซาปา ชมการแสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
นั่งเรือชม ถ้ำตามก๊ก ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง+ถนนสาย 36
ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก
อิ่มอร่อยกับอาหาร Seafood พร้อมจิบไวน์แดง บนเรือแสนโรแมนติก
พักหรู 5 ดาวที่ลาวไก อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟต์นานาชาติ Sen Buffet
พิเศษ !! Wifion Bus เล่นได้สะใจทุกเวลา

แถมฟรี!! ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว + กระเป๋าถือซินจ่าว + ขนมปังเวียดนาม)


สายการบิน : Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง 2560-2561 :
พฤศจิกายน : 1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 / 29-3 ธ.ค.
ธันวาคม : 1-5 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31 / 28-1 ม.ค. 61/ 29-2 ม.ค. 61
มกราคม : 3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 31-4 ก.พ.
กุมภาพันธ์ : 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-4 มี.ค.
มีนาคม : 7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 เม.ย.
เมษายน : 4-8 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 / 25-29

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5D 4N BY FD NOV 17-APR 18 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน FD

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

1 พ.ย.60

5 พ.ย.60

25

16,900

16,900

15,900

3,500

8 พ.ย.60

12 พ.ย.60

25

16,900

16,900

15,900

3,500

15 พ.ย.60

19 พ.ย.60

25

16,900

16,900

15,900

3,500

22 พ.ย.60

26 พ.ย.60

25

16,900

16,900

15,900

3,500

29 พ.ย.60

3 ธ.ค.60

25

16,900

16,900

15,900

3,500

1 ธ.ค.60

5 ธ.ค.60

25

17,900

17,900

16,900

3,500

6 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

25

16,900

16,900

15,900

3,500

13 ธ.ค.60

17 ธ.ค.60

25

16,900

16,900

15,900

3,500

20 ธ.ค.60

24 ธ.ค.60

25

17,900

17,900

16,900

3,500

27 ธ.ค.60

31 ธ.ค.60

25

16,900

16,900

15,900

3,500

28 ธ.ค.60

1 ม.ค.61

25

18,900

18,900

17,900

3,500

29 ธ.ค.60

2 ม.ค.61

25

18,900

18,900

17,900

3,500

3 ม.ค.61

7 ม.ค.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

10 ม.ค.61

14 ม.ค.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

17 ม.ค.61

21 ม.ค.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

24 ม.ค.61

28 ม.ค.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

31 ม.ค.61

4 ก.พ.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

7 ก.พ.61

11 ก.พ.61

25

13,900

13,900

12,900

3,500

14 ก.พ.61

18 ก.พ.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

21 ก.พ.61

25 ก.พ.61

25

13,900

13,900

12,900

3,500

28 ก.พ.61

4 มี.ค.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

7 มี.ค.61

11 มี.ค.61

25

13,900

13,900

12,900

3,500

14 มี.ค.61

18 มี.ค.61

25

13,900

13,900

12,900

3,500

21 มี.ค.61

25 มี.ค.61

25

13,900

13,900

12,900

3,500

28 มี.ค.61

1 เม.ย.61

25

13,900

13,900

12,900

3,500

4 เม.ย.61

8 เม.ย.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

11 เม.ย.61

15 เม.ย.61

25

15,900

15,900

14,900

3,500

12 เม.ย.61

16 เม.ย.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

13 เม.ย.61

17 เม.ย.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

18 เม.ย.61

22 เม.ย.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

25 เม.ย.61

29 เม.ย.61

25

14,900

14,900

13,900

3,500

 

อัตราค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

-  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

-  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 750บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495