PV_JP001SL โปร ใจป้ำ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D 2N (SL) SEP 17

ทัวร์พม่า โปร ใจป้ำ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D 2N (SL) SEP 17

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-เจดีย์ไจ้ปุ่น-เมืองไจ้โท-พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-หงสาฯ-วัดไจ้คะวาย-พระธาตุมุเตา
พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ
สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ย่างกุ้ง-พระนอนเจ๊าทัตจี-ตลาดสก๊อต
พระหินอ่อน-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ


สายการบิน : THAI LION AIR (SL)

กำหนดการเดินทาง 2560
กันยายน : 01-03 / 02-04 / 09-11 / 15-17 / 21-23 / 22-24
28-30 / 29 ก.ย.-01ต.ค. / 30 ก.ย.-02 ต.ค.

ราคาเริ่มต้น : 9,998 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์พม่า โปร ใจป้ำ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D 2N (SL) SEP 17

 

                                                                 อัตราค่าบริการ

เดือน

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

กันยายน

01-03 ก.ย. 60

02-04 ก.ย. 60

09-11 ก.ย. 60

15-17 ก.ย. 60

21-23 ก.ย. 60

22-24 ก.ย. 60

28-30 ก.ย. 60

29ก.ย.-01ต.ค.

30ก.ย.-02ต.ค.

9,998 บาท

9,498 บาท

2,900 บาท

 

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พัก 2 คืน (ย่างกุ้ง 1 คืน / พระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน)
(โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร,
 ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495