KOREA PLUS + SPECIAL WINTER DEC 17-FEB 18

ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS+SPECIAL WINTER 4D 2N DEC 17-FEB 18

ล็อตเต้ โซล สกาย-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-โซลโล 7017
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ฮงแด ช้อปปิ้งสตรีท-เกาะนามิ-ลานสกี-ร้านสมุนไพร
ศูนย์โสม-พระราชวังถ็อกซูกุง-หอคอยกรุงโซล
ตลาดเมียงดง-ดิวตี้ฟรี-ร้านละลายเงินวอน

สายการบิน : EASTAR JET / JEJU AIR / T'WAY

กำหนดการเดินทาง 2560 : ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เกาหลี KOREA PLUS+SPECIAL WINTER 4D 2N DEC 17-FEB 18

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ธันวาคม: 5-8 , 11-14 , 12-15

12,900.-/คน

4,900.-

ธันวาคม: 4-7 , 6-9 , 10-13

13,200.-/คน

ธันวาคม: 13-16

13,500.-/คน

ธันวาคม : 3-6

มกราคม 61 : 7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 ,22-25 ,  23-26 ,         28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ.

กุมภาพันธ์ 61 :4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 ,            25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.

13,900.-/คน

ธันวาคม : 2-5

มกราคม 61 : 10-13 ,13-16 , 17-20 , 20-23, 24-27 ,27-30,31-3ก.พ.

กุมภาพันธ์ 61 :3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-3มี.ค.

14,200.-/คน

ธันวาคม: 1-4 , 7-10 , 9-12 , 14-17

มกราคม 61: 11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29

กุมภาพันธ์ 61 :1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26

14,500.-/คน

ธันวาคม : 15-18 , 16-19 , 17-20

มกราคม 61 : 6-9

14,900.-/คน

ธันวาคม: 18-21

มกราคม 61: 3-6 ,4-7 ,5-8

15,900.-/คน

ธันวาคม : 19-22

มกราคม 61: 2-5

16,900.-/คน

ธันวาคม : 20-23

17,500.-/คน

ธันวาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,25-28

มกราคม 61 : 1-4

17,900.-/คน

ธันวาคม : 8-11 , 26-29

18,500.-/คน

ธันวาคม : 27-30

18,900.-/คน

ธันวาคม : 28-31 ,31-3ม.ค.

19,900.-/คน

ธันวาคม : 29-1 ม.ค. , 30-2 ม.ค.

22,900.-/คน

 

ราคานี้รวม

-  ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ

-  ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น

- ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

   (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ

เป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

- ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 467,812