ZG_KR24 THREE COLOR LEAVES IN KOREA 5D3N _XJ_ OCT-NOV 17

ทัวร์เกาหลี ZG_KR24 THREE COLOR LEAVES IN KOREA 5D3N _XJ_ OCT-NOV 17

สัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ ...
เดินเล่นที่ถนนสายโรแมนติกย่านพระราชวังเก่าแก่ ...
สุดมันส์กับเครื่องเล่นนานาชนิดที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ...
ชมวิวกรุงโซลที่นัมซานทาวเวอร์ ...
ช้อปปิ้งสุดชิคตลาดดังเมียงดง ...

สุดพิเศษ !!!
1. พักที่เมืองซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อั้น !!
3. ปั่นเรียลไบท์ชมธรรมชาติบนรางรถไฟสายเก่า
4. ถ่ายรูปเล่นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี
5. พบกับเครื่องเล่นสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

 

สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

กำหนดการเดินทาง 2560 :
ตุลาคม-พฤศจิกายน

ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์เกาหลี ZG_KR24 THREE COLOR LEAVES IN KOREA 5D3N _XJ_ OCT-NOV 17

 

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 05 ตุลาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

02 – 06 ตุลาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

03 – 07 ตุลาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

04 – 08 ตุลาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

05 - 09 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

09 – 13 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

10 – 14 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

11 – 15 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

      12 – 16 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

13 – 17 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

14 – 18 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

15 – 19 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

16 – 20 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

17 – 21 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

18 – 22 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

19 – 23 ตุลาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,000

20 – 24 ตุลาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,000

21 – 25 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

22 – 26 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

23 – 27 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

24 – 28 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

25 – 29 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

26 – 30 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

27 – 31 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

 

 

กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน 2560

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก

2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 05 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

02 - 06 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

03 - 07 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

04 – 08 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

05 – 09 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

06 – 10 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

07 – 11 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

08 – 12 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

09 – 13 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

10 – 14 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

11 – 15 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

12 – 16 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

13 – 17 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

14 – 18 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

15 – 19 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

16 – 20 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

17 – 21 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

18 – 22 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

19 - 23 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

20 – 24 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

21 – 25 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

22 – 26 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

23 – 27 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

24 – 28 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

25 – 29 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

26 – 30 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                            R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.            R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน              R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                               R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

T ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,493