VW_PRO1_TG_ ITALY SWISS (TITLIS) FRANCE 9 D 6 N By TG NOV-DEC 2017

ทัวร์ยุโรป VW_PRO1_TG_ ITALY SWISS (TITLIS) FRANCE 9 D 6 N By TG NOV-DEC 2017

โรม– วาติกัน-โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
หอเอนปิซ่า-เกาะเวนิส-ดูโอโม่มิลาน -แองเกิลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น-สะพานไม้คาเปล – ดิจอง
มหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์- หอไอเฟล
จตุรัสคองคอร์ด-ประตูชัย – ช้อปปิ้งถนนชองป์เอลิเซ่

สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง 2560 :
ธันวาคม : 3-11 (หยุดรัฐธรรมนูญ)

ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อน


ทัวร์ยุโรป VW_PRO1_TG_ ITALY SWISS (TITLIS) FRANCE 9 D 6 N By TG NOV-DEC 2017

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 2560

ผู้ใหญ่ พัก

ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-11 ปี

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2ผู้ใหญ่

 มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง

ธันวาคม : 3-11 (หยุดรัฐธรรมนูญ)

69,900

69,900

66,900

62,900

11,900

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- โรม // ปารีส -กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (สะสมไมล์ 50 %)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • น้ำหนักกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ลูกค้าดูแลกระเป๋าด้วยตนเอง เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพ)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า ยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับทางศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท
 • ค่าทริปหัวหน้าทัวร์,คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (55 Euro / ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง)

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 495,140