HOT PROMOTION JEJU WINTER 4D2N BY ZE ON 1 DEC 17-28 FEB 18

ทัวร์เกาหลี HOT PROMOTION JEJU WINTER 4D2N BY ZE ON 1 DEC 17-28 FEB 18

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน-ฮัลโหล คิตตี้ เชจู
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค-ภูเขาซองอัค-
วัดซันบังซา
ปั่นจักรยาน Rail Bike-ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-
ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ-พิพิธภัณฑ์แฮนยอ (Female Divers)
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร-ร้านค้าสมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ศูนย์เครื่องสำอาง-
ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี -ดาวทาวน์เมืองเชจู

สายการบิน : EASTAR JET (ZE)
กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเริ่มต้น : 12,300 บาท


กดปุ่มเพิ่มเพื่อนหรือ Scan QR กับเราได้ที่ด่านล่าง

เพิ่มเพื่อนทัวร์เกาหลี HOT PROMOTION JEJU WINTER 4D2N BY ZE ON 1 DEC 17-28 FEB 18

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ธันวาคม : 5-8

12,300.-/คน

4,900.-

ธันวาคม : 6-9

12,600.-/คน

ธันวาคม : 10-13,11-14,12-15

มกราคม : 28-31,29-1 ก.พ.,30-2 ก.พ.,31-3 ก.พ.

กุมภาพันธ์ : 25-28,26-1 มี.ค.,27-2 มี.ค.,28-3 มี.ค

12,900.-/คน

ธันวาคม : 4-7,13-16

มกราคม : 14-17,15-18,16-19,21-24,22-25,23-26,27-30

กุมภาพันธ์ : 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,11-14,12-15,18-21,19-22,20-23,24-27

13,300.-/คน

ธันวาคม : 3-6,14-17,15-18,16-19,17-20

มกราคม : 7-10,8-11,9-12,13-16,17-20,20-23,24-27,25-28,26-29

กุมภาพันธ์ : 7-10,10-13,13-16,17-20,21-24,22-24,23-26

13,600.-/คน

ธันวาคม : 9-12,18-21

มกราคม : 6-9,10-13,11-14,12-15,18-21,19-22

กุมภาพันธ์ : 8-11,9-12,14-17,

13,900.-/คน

ธันวาคม : 19-22

มกราคม : 2-5,3-6,4-7,5-8

กุมภาพันธ์ : 15-18

14,300.-/คน

ธันวาคม : 20-23

กุมภาพันธ์ : 16-19

14,600.-/คน

ธันวาคม : 1-4,2-5,7-10,21-24

14,900.-/คน

ธันวาคม :24-27,25-28

15,300.-/คน

ธันวาคม :23-26

มกราคม : 1-4

15,600.-/คน

ธันวาคม :22-25,26-29

15,900.-/คน

ธันวาคม :27-30

16,900.-/คน

 

ธันวาคม : 8-11,28-31

17,900.-/คน

 

ธันวาคม :31-3 ม.ค.

18,900.-/คน

 

ธันวาคม : 30-2 ม.ค.

20,900.-/คน

 

ธันวาคม :29-1 ม.ค.

21,900.-/คน

 

 

ราคานี้รวม

-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ

-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

-           ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น

-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)

-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 

ราคานี้ไม่รวม

-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย

แบบฟอร์มการจองทัวร์

Visitors: 466,495